TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Петък, 03 декември 2021 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-Проект „Центрове за грижа село Съединение”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2021 г.


 

   Обявление за подбор на персонала по проект №BG05M9OP001-2.090-0007-С01 „Центрове за грижа село Съединение“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по ОП РЧР 2014-2020. – изтегли от ТУК

    Заявление за участие в подбор на персонал по проект „Центрове за грижа село Съединение” – изтегли от ТУК

     Декларация – изтегли от ТУК

 

 

Съобщението е публикувано на: 18 юни 2021 г.


 

     На 14.06.2021 г. Община Търговище подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми“ с номер BG05M9OP001-2.090-0007 „Центрове за грижа село Съединение“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“; Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

       Административен договор – № BG05M9OP001-2.090-0007-С01 от 14.06.2021 г.

       Финансиране -Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

       Стойност – 542 000.00 лв., от които: 

 • 460 700.00 лв. – средства от Европейския социален фонд
 • 81 300.00 лв. – национално съфинансиране

       Продължителност на проекта – 14 месеца (14 юни 2021 г. – 14 август 2022 г.) 

       Обща цел:

    Цел на проектното предложение е да се създаде възможност за независим живот на възрастните хора с невъзможност за самообслужване и хората с психични разстройства, чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните им потребности. Ще бъдат създадени Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

      Специфични цели:

 • да бъдат създадени условия за активен и достоен живот на възрастните хора в невъзможност от самообслужване и хората с психични заболявания, чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.
 • осигуряване на адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на потребителите на социални услуги;
 • изграждане на среда за живот, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като: зачитане достойнството на личността; уважение към личната история и етническата и културна идентичност; зачитане на индивидуалните потребности на лицата; подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда; подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.
 • осигуряване на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност; подпомагане на потребителите за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция
 • Целеви групи
 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства от общността;
 • Хора с увреждания  и техните семейства;
 • Възрастни с психични разстройства, включително с увреждания, настанени в Държавни психиатрични болници и техните семейства;
 • Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

      Дейности:

Подготвителни дейности:

 • Разработване на вътрешни правила за дейността на услугите. Подготвителни дейности свързани с физическото преместване на потребителите от ДПБ. Изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугите – описание на насоки за работа и функциониране, изисквания за качество на предоставяне на услугите, допустими потребители и др.;
 • Създаване и предоставяне на услуги в Център за грижи за лица с психични разстройства и Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
 • Подбор, наемане, обучение на персонала в създадените услуги. Осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите – назначаване на 24 души персонал на двата центъра (медицински специалисти, санитари, социални работници, рехабилитатор, трудотерапевт, психолог, психиатър, шофьор, работник поддръжка-огняр);

Доставка на оборудване и обзавеждане:

     Постелъчен инвентар и спално бельо, допълнително медицинско оборудване и обзавеждане, кухненско оборудване (посуда), битова техника, санитарно обзавеждане и др. Предвиденото оборудване и обзавеждане ще допълни вече доставеното по проект BG16RFOP001-5.002-0019-С01 1 „Алтернатива за живот“ финансиран по ОПРР, операция „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” BG16RFOP001-5.002.

Предоставяне на иновативни резидентни услуги за възрастни и хора с увреждания

      Двата центъра ще бъдат базирани в преустроеното по проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. бивше училище в с. Съединение. Всеки център ще е с капацитет от 15 места. През първите 12 месеца услугите ще се предоставят по проекта, след което ще станат делегирани от държавата дейности. Потребителите получат договор, индивидуален план и оценка на потребностите. За ползване на услугите не се заплаща такса.

Очаквани резултати и положителни ефекти:

 • Осигуряване на необходимата грижа на лицата от целевите групи в община Търговище;
 • Предоставяне на междусекторни услуги, включващи подкрепа и възможност за избор съобразно потребностите и нуждите на потребителите;
 • Подобряване качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания от целевите групи;
 • Увеличаване на възможностите за собствено развитие и реализация на близките на нуждаещите се потребители;
 • Изграждане и развитие на професионалните умения на лицата/ институциите/доставчиците, ангажирани с предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

 

Съобщението е публикувано на: 15 юни 2021 г.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com